• Wang, Xin; Sun, Xizhuo; Birch, Stephen; Gong, Fangfang; Valentijn, Pim; Chen, Lijin; Zhang, Yong; Huang, Yixiang; Yang, Hongwei (‎World Health Organization, 2018-12-01)‎