Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V, bao gồm: Danh mục thuốc thiết yếu tân dược, Danh mục thuốc thiết yếu y học cổ truyền. Bản hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V. (National Essential Medicines List of Vietnam, Fifth Edition, Including: The Essential Medicines List, the Essential Traditional Medicines List and the Guidelines on How to Use the Fifth National Essential Medicines List of Vietnam)
(2005; 49 pages)

Abstract

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 17/2005/QĐ-BYT NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2005

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU VIỆT NAM LẦN THỨ V

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  • Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989 và Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT, ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
  • Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  • Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam và Ông Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

  1. Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V, bao gồm:
  • Danh mục thuốc thiết yếu tân dược,
  • Danh mục thuốc thiết yếu y học cổ truyền.
  1. Bản hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V.

Điều 2...

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017