Επίμονος πόνος στα παιδιά. Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις Κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις (Persisting Pain in Children. Highlights for Physicians and Nurses Extracted from the WHO Guidelines on the Pharmacological Treatment of Persisting Pain in Children with Medical Illnesses)
(2013; 48 pages) [English] [Italian] [Ukrainian]

Abstract

Το φυλλάδιο Επίμονος πόνος στα παιδιά, που απευθύνεται σε ιατρούς και νοσηλευτές, προσφέρει πε- ριεκτική πληροφόρηση η οποία αποτελεί απόσπασμα από τις Κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Αυτές οι νέες οδηγίες του ΠΟΥ διατυπώνουν βασικές αρχές, κλινικές συστάσεις καθώς και συστάσεις για τα συστήματα υγείας. Το παρόν φυλλάδιο υπογραμμίζει επιλεγμένα θέματα, θεμελιώδη για όλους τους επαγγελματίες υγείας που νοσηλεύουν ή φροντίζουν παιδιά με πόνο. Το έντυπο Κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παι- διά με διάφορες παθήσεις αφορά τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου, συμπεριλαμβα- νομένου και του καρκινικού πόνου. Ως τέτοιο, αντικαθιστά τις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες με τίτλο Αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου και ανακουφιστική φροντίδα στα παιδιά1, που αναφέρονταν αποκλειστικά στον καρκινικό πόνο. Οι νέες οδηγίες για τον επίμονο πόνο σε παιδιά είναι οι πρώτες μιας σειράς τριών εντύπων με κατευθυντήριες οδηγίες για όλα τα είδη πόνου τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλι- κες. Τα θέματα των δύο άλλων εντύπων θα είναι «επίμονος πόνος σε ενήλικες» και «οξύς πόνος». Βασική αρχή των οδηγιών αποτελεί ότι ο πόνος όλων των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με φαρμακευτικές ή μη φαρμακευτικές μεθόδους, ανεξαρτήτως αν η υποκεί- μενη αιτία πόνου μπορεί να διαπιστωθεί ή όχι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περίπου 5,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώ- ρες όπου ο μέτριος και σοβαρός πόνος δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. Τα στοιχεία από την Επιτροπή για το Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών (Ιnternational Narcotics Control Board, ICNB) για το 2009 δείχνουν ότι πάνω από το 90% της διεθνούς κατανάλωσης ισχυρών οπιοειδών έλαβε χώρα στην Αυστραλία, τον Κα- ναδά, τη Νέα Ζηλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα των ισχυρών οπιοειδών ήταν πολύ περιορισμένη σε πολλές χώρες. Πάνω από 80% του παγκόσμιου πληθυσμού θα λάβει ανεπαρκή αναλγησία. Τα οπιοειδή αναλγητικά φάρμακα, όπως η μορφίνη, υπόκεινται στις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου φαρ- μάκων, με αποτέλεσμα η επικέντρωση να γίνεται κατά παράδοση στην πρόληψη της κατάχρησής τους, της εξάρτησης και της εκτροπής, ενώ έχει παραμεληθεί η προσβασιμότητά τους για ιατρική χρήση. Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη αναγνώριση της σύννομης χρήσης των ουσιών αυτών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς έχει οδηγήσει σε μια μετατόπιση της επικέντρωσης αυτής. Οι μηχανισμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση στα οπιοειδή αναλγητικά και σε άλλες ελεγχόμενες ουσίες είναι πολλαπλής φύσης. Περιλαμβάνουν νομικά θέματα και θέματα πολιτικής, καθώς και διάφορα εκπαι- δευτικά ζητήματα σε όλα τα επίπεδα, από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους μέχρι τους επαγγελμα- τίες υγείας, τους φαρμακοποιούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι ιατροί και οι νοσηλευτές έχουν σημαντικό ρόλο στην υπέρβαση των εμποδίων αυτών και στην επέκταση της χορήγησης αγωγής για την ανακούφιση του πόνου σε όλους τους ασθενείς που τη χρειάζονται. Το φυλλάδιο αυτό παρέχει βασική πληροφόρηση σχετικά με την αντιμετώπιση του πόνου στα παιδιά, η οποία μπορεί να είναι επιβοηθητική για ιατρούς και νοσηλευτές ώστε να διασφαλίσουν την επαρκή πρόσβαση των ασθενών στην αναλγητική αγωγή. Για πιο λεπτομερή πληροφόρηση και επιπλέον βιβλιογραφία, παραπέ- μπουμε στο επίσημο έντυπο κατευθυντήριων οδηγιών, το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Βιβλιοπω- λείο του ΠΟΥ καθώς και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.who.int/medicines. Σε περίπτωση οποιασδή- ποτε ασυμφωνίας μεταξύ του παρόντος φυλλαδίου και των οδηγιών, το έντυπο αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνο των κατευθυντήριων οδηγιών. Ανάλογα φυλλάδια έχουν εκδοθεί για φαρμακοποιούς καθώς και για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017