Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Sweden, 2011 (Wise List 2011 - Recommendations for Drug Common Treatment for Maximum Patient Benefit)
(2011; 73 pages)

Abstract

Kloka Listan 2011 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar i öppen och sluten vård med tillägg av läkemedel för breda indikationer i specialiserad vård. Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd ger förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive terapiområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté, som är en obunden tvärprofessionell medicinsk styrgrupp för läkemedelsarbetet i SLL. Efter noggranna genomgångar av förslagen fastställs läkemedelsrekommendationerna och Kloka råd som belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras. Läkemedelskommittén har sedan som huvuduppgift att genom fortbildning sprida och få gehör för evidensbaserade rekommendationer och Kloka råd hos förskrivare i primärvård, specialiserad öppenvård och vid sjukhusen inom Stockholms län.

I expertrådens uppdrag ingår även att medverka vid upphandling av läkemedel för slutenvården. Upphandlingen beräknas 2010 ha gett sjukvården i SLL en kostnadsbesparing på 200 mkr.

Kloka Listan är ett mycket starkt varumärke vars betydelse har ökat genom åren. Landstinget följer noggrant följsamheten till rekommendationerna. Kloka Listan har fortsatt stor betydelse då akutsjukhusen samt psykiatriska och geriatriska enheter har kostnadsansvar för läkemedel förskrivna på recept. Basläkemedel på Kloka Listan är undantagna. För dessa läkemedel kommer landstinget även fortsättningsvis att täcka hela kostnaden centralt. Följsamheten till Kloka Listan kommer också att ha betydelse för ersättningen till primärvårdsenheterna.

Nya läkemedel utvecklas successivt. Vårt mål är en klok introduktion efter en obunden värdering av läkemedelskommitténs expertråd och enheten för nya läkemedel vid Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Med fortbildning, uppföljning och utvärdering av läkemedlens plats i terapin kan bästa medicinska vård erbjudas befolkningen i Stockholms län.

Patientsäkerheten är en mycket viktig fråga för vården. Läkemedelsrelaterade problem drabbar många patienter. Alla förskrivare har ett stort ansvar att medverka till att patienterna inte skadas av läkemedelsbehandling. Att i varje möte i vården ompröva indikation, beakta patientens samtliga läkemedel, njurfunktionen, interaktioner och överkänslighet är viktigt. Med ett gemensamt journalsystem (TakeCare) i SLL som successivt nu införs, får sjukvården tillgång till en gemensam läkemedelslista som kommer att vara kopplad till förskrivarstödet i tjänsten Janusfönster med varningar för olämpliga interaktioner, samt risker vid graviditet och amning. Läs mer om Kloka Listan och Kloka råd med motiveringar på www.janusinfo.se som erbjuder ett brett utbud av producentobundna informations- och kunskapstjänster om läkemedel för sjukvården.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 17, 2015