Zabezpečenie rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok: metodické pokyny k dostupnosti a prístupnosti kontrolovaných liekov - (Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines)
(2011; 81 pages) [Armenian] [Bulgarian] [English] [French] [Georgian] [Greek] [Hungarian] [Khmer] [Polish] [Russian] [Serbian] [Slovenian] [Spanish] [Turkish]

Abstract

Revidovaná edícia „Narkotiká a psychotropné lieky: dosiahnutie rovnováhy v národnej politike pre oblasť kontroly opioidov: metodické pokyny k hodnoteniu“, Svetová zdravotnícka organizácia, Ženeva, 2000 WHO/EDM/QSM/2000.4). Dokument Zabezpečenie rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok: metodické pokyny k dostupnosti a prístupnosti kontrolovaných liekov poskytuje usmernenie v oblasti politík a legislatívy vzhľadom na dostupnosť, prístupnosť, cenovú dostupnosť a kontrolu liekov vyrobených z látok, ktoré upravujú medzinárodné dohovory o kontrole omamných látok a psychotropných látok, ďalej uvádzané ako „kontrolované lieky“. Ich rozsah zahŕňa „všetky kontrolované lieky“, no so zvláštnym zreteľom na základné lieky. Kontrolované lieky zohrávajú dôležitú úlohu v niekoľkých oblastiach medicíny vrátane liečby bolesti, liečby závislosti od opioidov, urgentného pôrodníctva, psychiatrie a neurológie.

Dostupnosť, prístupnosť a cenová dostupnosť kontrolovaných liekov sú dôležitými otázkami pre všetky krajiny, no pre väčšinu z nich problematickými. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podporuje vlády, občiansku spoločnosť a ostatných zainteresovaných jednotlivcov v snahe o maximálny výsledok pre verejné zdravie vyplývajúci z politík súvisiacich s týmito liekmi. Organizácia WHO považuje za maximálny (alebo „vyvážený“) výsledok pre verejné zdravie taký stav, keď sa dosiahne optimum medzi maximalizáciou prístupu na racionálne lekárske využitie a minimalizáciou zneužívania látok. Tvorcovia politík, akademická obec, občianska spoločnosť a ostatní jednotlivci, ktorých oblasťou práce alebo záujmu je kontrola omamných látok a psychotropných látok alebo verejné zdravie, môžu prípadne pracovať s týmito metodickými pokynmi s cieľom zabezpečiť lepšie využívanie kontrolovaných liekov a využívanie výhod, ktoré môže ponúkať ich racionálne využitie, pre viac pacientov. Všetky krajiny majú dvojitú povinnosť vzhľadom na tieto lieky z právnych, politických, zdravotníckych a morálnych dôvodov. Dvojitá povinnosť má zaistiť dostupnosť týchto látok na lekárske účely a chrániť obyvateľstvo pred zneužívaním a závislosťou. Krajiny by sa mali zamerať na politiku, ktorá nakoniec dosiahne oba ciele, inými slovami, na „vyváženú politiku“.

K meňový právny základ tejto povinnosti je možné nájsť v medzinárodných dohovoroch o kontrole omamných látok a psychotropných látok. Právne princípy podporujúce národnú zodpovednosť za zaistenie dostupnosti na lekárske účely sú vyjadrené aj v niekoľkých právnych dokumentoch, ktoré spracovávajú medzinárodné právo na zdravie. Politické dôvody možno nájsť v rôznych rozvojových cieľoch tisícročia, ktoré nie je možné dosiahnuť bez kontrolovaných liekov. Z hľadiska verejného zdravia existuje mnoho spoločenských výhod vrátane úspory nákladov a zníženia prenosu infekčných chorôb. Samozrejme, vlády majú morálnu povinnosť chrániť ľudí pred utrpením alebo zomieraním, ak tomu možno akýmkoľvek spôsobom zabrániť.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017