Διασφάλιση της ισορροπίας των εθνικών πολιτικών σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες: οδηγίες για τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των ελεγχόμενων φαρμάκων - (Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines)
(2011; 94 pages) [Armenian] [Bulgarian] [English] [French] [Georgian] [Hungarian] [Khmer] [Polish] [Russian] [Serbian] [Slovak] [Slovenian] [Spanish] [Turkish]

Abstract

Αναθεωρημένη έκδοση της δημοσίευσης «Ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες: επίτευξη ισορροπίας στις εθνικές πολιτικές για τον έλεγχο των οπιοειδών: κατευθυντήριες οδηγίες αξιολόγησης», Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Γενεύη, 2000 (WHO/EDM/QSM/2000.4). Το έγγραφο «Διασφάλιση της ισορροπίας των εθνικών πολιτικών σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες: οδηγίες για τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των ελεγχόμενων φαρμάκων» παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία για τη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, οικονομική προσιτότητα και τον έλεγχο των φαρμάκων που παρασκευάζονται από ουσίες που διέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις περί ελέγχου ναρκωτικών, τα οποία εφεξής αναφέρονται ως «ελεγχόμενα φάρμακα». Το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών περικλείει «όλα τα ελεγχόμενα φάρμακα», με ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά φάρμακα. Τα ελεγχόμενα φάρμακα παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς της ιατρικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του πόνου, της αντιμετώπισης της εξάρτησης από οπιοειδή, της μαιευτικής έκτακτης ανάγκης, της ψυχιατρικής και της νευρολογίας.

Η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των ελεγχόμενων φαρμάκων είναι σημαντικά ζητήματα για όλες τις χώρες, αλλά και προβληματικά για τις περισσότερες από αυτές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία των πολιτικών που σχετίζονται με αυτά τα φάρμακα. Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι ο αντίκτυπος στη δημόσια υγεία είναι μέγιστος (ή «ισορροπημένος») όταν επιτυγχάνεται η βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στη μεγιστοποίηση της πρόσβασης για λογική ιατρική χρήση και την ελαχιστοποίηση της κατάχρησης ουσιών. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι φορείς με αντικείμενο εργασίας ή ενδιαφέροντος τον έλεγχο των ναρκωτικών ή τη δημόσια υγεία, μπορούν δυνητικά να εργαστούν με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να διασφαλίσουν τη βελτίωση της χρήσης των ελεγχόμενων φαρμάκων και ότι περισσότεροι ασθενείς ωφελούνται από τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η λογική χρήση τους.

Όλες οι χώρες έχουν μια διττή υποχρέωση όσον αφορά αυτά τα φάρμακα, εξετάζοντας το ζήτημα από νομική, πολιτική άποψη αλλά και από την άποψη της δημόσιας υγείας και της ηθικής. Η διττή υποχρέωση έγκειται στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτών των ουσιών για ιατρικούς σκοπούς και την προστασία των πολιτών ενάντια στην κατάχρηση και την εξάρτηση. Οι χώρες θα πρέπει να επιδιώκουν μια πολιτική που επιτυγχάνει και τους δύο στόχους: με άλλα λόγια, μια «ισορροπημένη πολιτική».

Η νομική βάση που βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της υποχρέωσης απορρέει από τις διεθνείς συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Οι νομικές αρχές που διέπουν την εθνική υποχρέωση διασφάλισης της διαθεσιμότητας για ιατρικούς σκοπούς εκφράζονται, επίσης, σε διάφορες νομικές πράξεις που αφορούν το διεθνές δικαίωμα στην υγεία. Τα πολιτικά ερείσματα βρίσκονται σε αρκετούς Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς τα ελεγχόμενα φάρμακα. Από την άποψη της δημόσιας υγείας, υπάρχουν πολλά κοινωνικά οφέλη, μεταξύ των οποίων η εξοικονόμηση δαπανών και η μείωση της μετάδοσης λοιμωδών νόσων. Προφανώς, οι κυβερνήσεις έχουν την ηθική υποχρέωση να ενεργούν έτσι ώστε οι πολίτες τους να μην υποφέρουν και να μην πεθαίνουν, εάν αυτό δύναται να αποφευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017