Осигуряване на баланс в националните политики за контролираните вещества: ръководство за предоставяне и достъп на контролирани лекарства - (Translation of "Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines")
(2011; 88 pages) [Armenian] [English] [French] [Georgian] [Greek] [Hungarian] [Khmer] [Polish] [Russian] [Serbian] [Slovak] [Slovenian] [Spanish] [Turkish]

Abstract

Преработено издание „Наркотични и психотропни вещества: постигане на баланс в националната политиката за контрол на опиоидите: насоки за оценка”, Световна здравна организация, Женева 2000 г. (WHO/EDM/QSM/2000.4). Осигуряване на баланс в националните политики за контролираните вещества: насоки за предлагане и достъп до контролирани лекарства предоставя насоки по политиките и законодателството във връзка с предлагането, достъпа, възможностите за закупуване и контрола на лекарствата, произведени от вещества регулирани от международни конвенции за контрол върху наркотичните вещества, наричани тук „контролирани лекарства”. Те обхващат „всички контролирани лекарства”, но се съсредоточават специално върху основните лекарства. Контролираните лекарства имат важна роля в няколко сфери на медицината, включително лечение на болката, лечение на опиоидна зависимост, спешните случаи в акушерството, психиатрията и неврологията.

Предлагането, достъпа и възможността за закупуване на контролирани вещества са важни въпроси за всички държави, но проблематични за повечето от тях. Световната здравна организация (СЗО) насърчава правителствата, гражданските общества и други заинтересовани лица да се стремят към получаване на максимални резултати от отнасящите се до тези лекарства политики в полза на общественото здраве. СЗО счита, че крайните резултати за общественото здраве са максимални (или „балансирани”), когато са постигнати най-благоприятните условия между максимално увеличаване на достъпа с цел рационално използване за медицински нужди и намаляването до минимум на злоупотребата с вещества. Създателите на политики, академичните среди, гражданското общество и други лица, чиято сфера на работа или интереси е контролът на наркотиците или общественото здраве, могат евентуално да работят с тези насоки, за да осигурят както по-доброто използване на контролираните лекарства, така и възможността повече пациенти да се възползват от преимуществата на рационалната им употреба.

Всички държави имат двойно задължение по отношение на тези лекарства въз основа на съображения от правен, политически, обществено здравен и морален характер. Двойното задължение е да гарантират, че тези вещества се предлагат за медицински цели и да предпазят населението от злоупотреба и зависимост. Държавите трябва да се стремят към политика, която изцяло постига и двете цели; с други думи - една „балансирана политика”. О сновната правна база на това задължение може да бъде намерена в международните конвенции за контрол на наркотичните средства. Правните принципи, залегнали в националната отговорност за осигуряване на предлагането за медицински цели, са записани и в няколко правни документа, които описват международното право на здравеопазване. Политическите съображения могат да се прочетат в различните Цели на хилядолетието за развитие, които не могат да се постигнат без контролираните лекарства. От гледна точка на общественото здравеопазване, съществуват много ползи за обществото, включително намаляване на разходите и спад в предаването на заразните болести. Явно правителствата имат моралното задължение да не допускат хората да страдат или да умират, ако това може по някакъв начин да се предотврати.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017