A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature: Report of a WHO Scientific Group
(1991; 36 pages)
Table of Contents
View the documentWHO Scientific Group on International Acupuncture Nomenclature
View the document1. Introduction
Open this folder and view contents2. Background
Close this folder3. Proposed standard international acupuncture nomenclature
View the document3.1 Structure of the proposed nomenclature
View the document3.2 The 14 main meridians
View the document3.3 The 361 classical acupuncture points
View the document3.4 The 8 extra meridians
View the document3.5 The 48 extra points
View the document3.6 Scalp acupuncture lines
Open this folder and view contents4. Recommendations for further action by WHO in the field of acupuncture
View the documentAcknowledgements
View the documentBack cover
 

3.3 The 361 classical acupuncture points

The proposed nomenclature for the 361 classical points, listed below under the 14 meridians in which they are contained, is as follows.

lung meridian
shoutàiyin fèijing

LU1

zhongfu

LU2

yúnmén

LU3

tianfu

LU4

xiábái

LU5

chizé

LU6

kongzuì

LU7

lièque

LU8

jingqú

LU9

tàiyuan

LU10

yújì

LU11

shàoshang

large intestine meridian
shouyángmíng dàchángjing

LI1

shangyáng

LI2

èrjian

LI3

sanjian

LI4

hégu

LI5

yángxi

LI6

pianlì

LI7

wenliu

LI8

xiàlián

LI9

shànglián

LI10

shousanli

LI11

quchí

LI12

zhouliáo

LI13

shouwuli

LI14

bìnào

LI15

jianyú

LI16

jùgu

LI17

tianding

LI18

fútu

LI19

kouhéliáo

LI20

yíngxiang

stomach meridian
zúyángmíng wèijing

ST1

chéngqì

ST2

sìbái

ST3

jùliáo

ST4

dìcang

ST5

dàyíng

ST6

jiáche

ST7

xiàguan

ST8

tóuwéi

ST9

rényíng

ST10

shuitu

ST11

qìshè

ST12

quepén

ST13

qìhù

ST14

kùfáng

ST15

wuyì

ST16

yingchuang

ST17

ruzhong

ST18

rugen

ST19

bùróng

ST20

chéngman

ST21

liángmén

ST22

guanmén

ST23

tàiyi

ST24

huáròumén

ST25

tianshu

ST26

wailing

ST27

dàjù

ST28

shuidào

ST29

guilái

ST30

qìchong

ST31

bìguan

ST32

fútù

ST33

yinshì

ST34

liángqiu

ST35

dúbí

ST36

zúsanli

ST37

shàngjùxu

ST38

tiáokou

ST39

xiàjùxu

ST40

fenglóng

ST41

jiexi

ST42

chongyáng

ST43

xiàngu

ST44

nèitíng

ST45

lìduì

spleen meridian
zútàiyin píjing

SP1

yinbái

SP2

dàdu

SP3

tàibái

SP4

gongsun

SP5

shangqiu

SP6

sanyinjiao

SP7

lòugu

SP8

dìji

SP9

yinlíngquán

SP10

xuèhai

SP11

jimén

SP12

chongmén

SP13

fushè

SP14

fùjié

SP15

dàhéng

SP16

fùai

SP17

shídòu

SP18

tianxi

SP19

xiongxiang

SP20

zhouróng

SP21

dàbao

heart meridian
shoushàoyin xinjing

HT1

jíquán

HT2

qinglíng

HT3

shàohai

HT4

língdào

HT5

tongli

HT6

yinxì

HT7

shénmén

HT8

shàofu

HT9

shàochong

small intestine meridian
shoutàiyáng xiaochángjing

SI1

shàozé

SI2

qiángu

SI3

hòuxi

SI4

wàngu

SI5

yánggu

SI6

yanglao

SI7

zhizhèng

SI8

xiaohai

SI9

jianzhen

SI10

nàoshu

SI11

tianzong

SI12

bingfeng

SI13

quyuán

SI14

jianwàishu

SI15

jianzhongshu

SI16

tianchuang

SI17

tianróng

SI18

quánliáo

SI19

tinggong

bladder meridian
zútàiyáng pángguangjing

BL1

jingmíng

BL2

cuánzhú

BL3

méichong

BL4

qucha (quchai)

BL5

wuchù

BL6

chéngguang

BL7

tongtian

BL8

luòquè

BL9

yùzhen

BL10

tianzhù

BL11

dàzhù

BL12

fengmén

BL13

fèishu

BL14

juéyinshu

BL15

xinshu

BL16

dushu

BL17

géshu

BL18

ganshu

BL19

danshu

BL20

píshu

BL21

wèishu

BL22

sànjiaoshu

BL23

shènshu

BL24

qìhaishu

BL25

dàchángshu

BL26

guanyuánshu

BL27

xiaochángshu

BL28

pángguangshu

BL29

zhongliishu

BL30

báihuánshu

BL31

shàngliáo

BL32

cìliáo

BL33

zhongliáo

BL34

xiàliáo

BL35

huìyáng

BL36

chéngfú

BL37

yinmén

BL38

fúxì

BL39

weiyáng

BL40

weizhong

BL41

fùfen

BL42

pòhù

BL43

gaohuang

BL44

shéntáng

BL45

yìxi

BL46

géguan

BL47

húnmén

BL48

yánggang

BL49

yìshè

BL50

wèicang

BL51

huangmén

BL52

zhìshì

BL53

baohuang

BL54

zhìbian

BL55

héyáng

BL56

chéngjin

BL57

chéngshan

BL58

feiyáng

BL59

fuyáng

BL60

kunlún

BL61

púcan (púshen)

BL62

shenmài

BL63

jinmén

BL64

jinggu

BL65

shùgu

BL66

zútónggu

BL67

zhìyin

kidney meridian
zúshàoyin shènjing

KI1

yongquán

KI2

rángu

KI3

tàixi

KI4

dàzhong

KI5

shuiquán

KI6

zhàohai

KI7

fùliu

KI8

jiaoxìn

KI9

zhùbin

KI10

yingu

KI11

hénggu

KI12

dàhè

KI13

qìxué

KI14

sìman

KI15

zhongzhù

KI16

huangshu

KI17

shanqu

KI18

shíguan

KI19

yindu

KI20

fùtonggu

KI21

youmén

KI22

bùláng

KI23

shénfeng

KI24

língxu

KI25

shéncáng

KI26

yùzhong

KI27

shufu

pericardium meridian
shoujuéyin xinbaojing

PC1

tianchí

PC2

tianquán

PC3

quzé

PC4

xìmén

PC5

jianshi

PC6

nèiguan

PC7

dàlíng

PC8

láogong

PC9

zhongchong

triple energizer meridian
shoushàoyáng sanjiaojing

TE1

guanchong

TE2

yèmén

TE3

zhongzhu

TE4

yángchí

TE5

wàiguan

TE6

zhigou

TE7

huìzong

TE8

sanyángluò

TE9

sìdú

TE10

tianjing

TE11

qinglengyuan

TE12

xiaoluò

TE13

nàohuì

TE14

jianliáo

TE15

tianliáo

TE16

tianyou

TE17

yìfeng

TE18

chìmài

TE19

lúxi

TE20

jiaosun

TE21

ermén

TE22

erhéliáo

TE23

sizhúkong

gallbladder meridian
zúshàoyáng danjing

GB1

tóngziliáo

GB2

tinghuì

GB3

shàngguan

GB4

hànyàn

GB5

xuánlú

GB6

xuánlí

GB7

qubìn

GB8

shuàigu

GB9

tianchong

GB10

fúbái

GB11

tóuqiàoyin

GB12

wángu

GB13

benshén

GB14

yángbái

GB15

tóulínqì

GB16

mùchuang

GB17

zhèngyíng

GB18

chénglíng

GB19

naokong

GB20

fengchí

GB21

jianjing

GB22

yuanyè

GB23

zhéjin

GB24

rìyuè

GB25

jingmen

GB26

dàimài

GB27

wushu

GB28

wéidào

GB29

juliáo

GB30

huántiào

GB31

fengshì

GB32

zhongdú

GB33

xiyángguan

GB34

yánglíngquán

GB35

yángjiao

GB36

wàiqiu

GB37

guangmíng

GB38

yángfu

GB39

xuánzhong

GB40

qiuxu

GB41

zúlínqì

GB42

dìwuhuì

GB43

xiáxi

GB44

zúqiàoyin

liver meridian
zújuéyin ganjing

LR1

dàdun

LR2

xíngjian

LR3

tàichong

LR4

zhongfeng

LR5

lígou

LR6

zhongdu

LR7

xiguan

LR8

ququán

LR9

yinbao

LR10

zúwuli

LR11

yinlián

LR12

jimài

LR13

zhangmén

LR14

qimén

governor vessel
dumài

GV1

chángqiáng

GV2

yaoshu

GV3

yaoyángguan

GV4

mìngmén

GV5

xuánshu

GV6

jizhong

GV7

zhongshu

GV8

jinsuo

GV9

zhìyáng

GV10

língtái

GV11

shéndào

GV12

shenzhù

GV13

táodào

GV14

dàzhui

GV15

yamén

GV16

fengfu

GV17

naohù

GV18

qiángjian

GV19

hòuding

GV20

baihuì

GV21

qiánding

GV22

xìnhuì

GV23

shàngxing

GV24

shéntíng

GV25

sùliáo

GV26

shuigou

GV27

duìduan

GV28

yínjiao

conception vessel
rènmài

CV1

huiyin

CV2

qugu

CV3

zhongjí

CV4

guanyuán

CV5

shímén

CV6

qìhai

CV7

yinjiao

CV8

shénquè

CV9

shuifen

CV10

xiàwan

CV11

jiànli

CV12

zhongwan

CV13

shàngwan

CV14

jùquè

CV15

jiuwei

CV16

zhongtíng

CV17

dànzhong

CV18

yùtáng

CV19

zigong

CV20

huágài

CV21

xuánji

CV22

tiantu

CV23

liánquán

CV24

chéngjiang

to previous section
to next section
 
 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017