Publications الصفحة الرئيسية للمحتوى مشاهدة الإحصاءات

Browse
اشترك في هذا المحتوى ليصلك بريد يومي يخطرك بالاضافات الجديدة RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by تاريخ الإرسال in نزول order): 1 to 20 of 219
9789289002134-eng.pdf.jpg
WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants
World Health Organization. Regional Office for Europe ( 2010 )
الملخص

This book presents WHO guidelines for the protection of public health from risks due to a number of chemicals commonly present in indoor air. The substances considered in this review, i.e. benzene, carbon monoxide, formaldehyde, naphthalene, nitrogen dioxide, polycyclic aromatic hydrocarbons (especially benzo[a]pyrene), radon, trichloroethylene and tetrachloroethylene, have indoor sources, are known in respect of their hazardousness to health and are often found indoors in concentrations of health concern. The guidelines are targeted at public health professionals involved in preventing health risks of environmental exposures, as well as specialists and authorities involved in the design and use of buildings, indoor materials and products. They provide a scientific basis for legally enforceable standards.

Surveillance Guidelines for Measles, Rubella and Congenital Rubella Syndrome in the WHO European Region
WHO Regional Office for Europe ( 2012 )
الملخص

The WHO Regional Committee for Europe adopted the goal of eliminating indigenous measles transmission in 1998. In 2005, the Regional Committee expanded this commitment to include rubella and set a date for the elimination of both diseases by 2010. Although Member States did make progress, through the implementation of a strategic plan, the goal was not achieved. The WHO Regional Committee for Europe acknowledged at its sixtieth session (2010) that the regional goal of eliminating measles and rubella is achievable, and set a new target date of 2015. In the document Eliminating measles and rubella and preventing congenital rubella infection, WHO European Region strategic plan 2005–2010, key strategies are identified to meet the targets for interrupting transmission of indigenous measles and rubella and preventing congenital rubella infection. Strengthening surveillance systems by vigorous case investigation, including laboratory confirmation, is one of these key strategies. In line with the elimination goal, Surveillance guidelines for measles, rubella and congenital rubella syndrome in the WHO European Region are intended to provide technical advice on the design and implementation of surveillance programmes. Surveillance indicators defined in these guidelines will be critical for assessing whether Member States have achieved the level of disease surveillance necessary for documenting elimination of indigenous measles and rubella transmission, and verifying that the Region’s elimination objectives have been reached.

euro_series_67R.pdf.jpg
Alcohol and the workplace
Henderson, Marion; Hutcheson, Graeme; Davies, John; World Health Organization. Regional Office for Europe ( 1996 )
9789241509763-est.pdf.jpg
Ülemaailmne tegevusplaan mikroobide resistentsuse alal [Global action plan on antimicrobial resistance]
World Health Organization. Regional Office for Europe ( 2017 )
9789241548922-ukr.pdf.jpg
Посібник mhGAP з надання допомоги за гуманітарних надзвичайних станів (mhGAP-ГУМ)
Всесвітня організація охорони здоров’я, Європейське регіональне бюро ВООЗ ( 2016 )
9789241505932-ukr.pdf.jpg
Оцінка та управління розладами, безпосередньо пов’язаними зі стресом: модуль посiбника mhGAP з надання допомоги
Всесвітня організація охорони здоров’я, Європейське регіональне бюро ВООЗ ( 2016 )
EURO_RS_15_eng.pdf.jpg
Receptivity to malaria and other parasitic diseases : report on a WHO working group, Izmir, 11-15 september 1978
World Health Organization. Regional Office for Europe ( 1979 )
9789240694606_rus.pdf.jpg
Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015 год: повышение налогов на табачные изделия
Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ( 2015 )
EURO_EHS_31_eng.pdf.jpg
Guidelines for healthy housing
World Health Organization. Regional Office for Europe; Ranson, Ray P. ( 1988 )
Cultural-contexts-health-ru.pdf.jpg
Без предубеждения: анализ культурных контекстов оценки здоровья и благополучия. Первое совещание группы экспертов Копенгаген, Дания, 15–16 января 2015 г.
Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ( 2015 )
الملخص

Настоящее первое совместное совещание экспертов по культурным контекстам здоровья и благополучия состоялось в Европейском региональном бюро ВОЗ 15–16 января 2015 г. В рамках принятия европейской политики в поддержку здоровья и благополучия Здоровье-2020 государства-члены ВОЗ согласовали схему измерений для индикаторной оценки и отчетности по аспектам объективного и субъективного благополучия. Однако остаются практические трудности, в частности в связи с влиянием культурных факторов на благополучие и измерение его параметров. Целями совещания было выработать рекомендации относительно того, как учитывать воздействие факторов культуры на здоровье и благополучие и как распространять результаты анализа данных по благополучию среди стран настолько разнородного региона, каким является Европа. В настоящем отчете приведены подробные рекомендации группы экспертов в отношении каждой из вышеуказанных целей.

Cultural-contexts-health.pdf.jpg
Beyond bias: exploring the cultural contexts of health and well-being measurement. First meeting of the expert group Copenhagen, Denmark, 15–16 January 2015.
( 2015 )
الملخص

This first expert group meeting on the cultural contexts of health and well-being was convened by the WHO Regional Office for Europe on 15–16 January 2015. As part of the adoption of Health 2020, the European policy for health and well-being, WHO Member States agreed to a measurement framework, which would measure and report on objective and subjective well-being. However, practical challenges remain, particularly with respect to the influence of cultural factors on well-being and well-being measurement. The aim of this meeting was to provide advice on how to consider the impact of culture on health and well-being, and how to communicate findings from well-being data across such a culturally diverse region as Europe. This report outlines the detailed recommendations made by the expert group in relation to each of these objectives.

Socioeconomic-demographic-ethnic-inequalities-municipalities-Kosovo.pdf.jpg
Socioeconomic, demographic, spatial and ethnic inequalities in environmental exposure in the municipalities of Fushë Kosovë/Kosovo Polje and Obiliq/Obilić. An exploration of social and environmental vulnerability based on field survey data.
( 2015 )
الملخص

This report gives a first assessment of the scale of environmental inequalities in Obiliq/Obilić and Fushë Kosovë/Kosovo Polje, and the role of socioeconomic, demographic, spatial and ethnic determinants in creating these inequalities. The analysis is based on a field survey and focuses on environmental vulnerabilities in relation to housing, water/hygiene/sanitation, environmental conditions and affordability constraints. The findings show that there are marked inequalities in environmental disadvantage. The greatest inequalities are associated with socioeconomic and ethnic determinants, but spatial and demographic determinants also play a role. Most frequently, Roma, Ashkali and Egyptian (RAE) ethnicity, as well as low income and poor education, are identified as the strongest determinants of increased environmental disadvantage. Yet a range of environmental disadvantages is identified that affect large population groups as well. The report helps to identify potential target groups for social and environmental action and presents a range of examples of the variability of environmental inequalities and vulnerabilities. It shows how environmental equality and vulnerability can be assessed in methodological terms, and emphasizes the need for detailed analysis of inequalities and the most vulnerable population groups before action targeted at specific groups is determined.

Ambulatory-care-sensitive-conditions-Latvia.pdf.jpg
Ambulatory care sensitive conditions in Latvia
( 2015 )
الملخص

In the context of a multicounty study on ambulatory care sensitive conditions (ACSC) in the WHO European Region, this study seeks to contribute to strengthening health services delivery by identifying possible improvements to effectively prevent, diagnose and treat ACSCs in primary health care settings, and by deriving contextualized and actionable policy recommendations for health services delivery transformation. This report contains the results of desk research, data analysis and a country stakeholder meeting aimed at identifying potential opportunities that enable ACSCs to be effectively prevented, diagnosed and treated in a primary health care setting in Latvia.

Effective-approaches-drinking-water-quality-surveillance-Oslo-report.pdf.jpg
Effective approaches to drinkingwater quality surveillance. Meeting report.
( 2015 )
الملخص

The meeting was organized by the WHO European Centre for Environment and Health of the WHO Regional Office for Europe in support to the implementation of the Protocol on Water and Health to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. The programme of work for 2014-2016 under the Protocol prioritizes supporting cost-effective and risk-based drinking-water quality surveillance approaches. The objectives of the meeting were to introduce key elements of risk-based surveillance, review countries’ current approaches, experiences and challenges in water quality surveillance, identify needs to build capacities for strengthening surveillance systems. The meeting recognized the value of and need for risk-based approaches in standard-setting and drinkingwater quality surveillance as it leads to targeted and resource-effective approaches and thus to better protection of public health. Regulations need to allow for flexible surveillance schemes that are based on local risk assessments. The outcomes of water safety plans, developed and implemented by water suppliers, inform local decision-making in terms of priority risks and direct the scope of surveillance efforts.

CBR Guildelines_All_Tajik.pdf.jpg
Тавонбахшӣ дар сатҳи ҷамоат: Дастур оид ба ТСҶ.
( 2014 )
Supplementary booklet_Tajik.pdf.jpg
Тавонбахшӣ дар сатҳи ҷамоат: Дастур оид ба ТСҶ. Буклети иловагӣ
( 2014 )
Social component_Tajik.pdf.jpg
Тавонбахшӣ дар сатҳи ҷамоат: Дастур оид ба ТСҶ. Қисми «Масъалаҳои иҷтимоӣ»
( 2014 )
Livelihood component_Tajik.pdf.jpg
Тавонбахшӣ дар сатҳи ҷамоат: Дастур оид ба ТСҶ. Қисми «Масъалаҳои худтаъминкунӣ»
( 2014 )
Introductory booklet_Tajik.pdf.jpg
Тавонбахшӣ дар сатҳи ҷамоат: Дастур оид ба ТСҶ. Иттилооти заминавӣ
( 2014 )
Health component_Tajik.pdf.jpg
Тавонбахшӣ дар сатҳи ҷамоат: Дастур оид ба ТСҶ. Қисми «Саломатӣ»
( 2014 )
Collection's Items (Sorted by تاريخ الإرسال in نزول order): 1 to 20 of 219